ALGEMENE VOORWAARDEN SECRETS OF THE NIGHT

Datum van inwerkingtreding: 01-01-2024

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties tussen Theatergroep Secrets of the Night (“het Gezelschap”) en haar klanten, partners, en derde partijen.

2. Intellectueel Eigendom

Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de artistieke creaties, scripts, choreografieën, en andere werken geproduceerd door het Gezelschap blijven eigendom van het Gezelschap, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. Voorstellingen en Workshops

a. Het Gezelschap behoudt zich het recht voor om de inhoud van voorstellingen en workshops te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

b. Deelnemers aan workshops worden aangemoedigd om een respectvolle en ondersteunende omgeving te handhaven. Discriminatie, pesten, of ander ongepast gedrag zal niet worden getolereerd.

4. Annulering en Terugbetaling

a. Het Gezelschap behoudt zich het recht voor om voorstellingen en workshops te annuleren of te verplaatsen om redenen buiten haar controle, zoals overmacht, ziekte, of onvoorziene omstandigheden.

b. In het geval van annulering door het Gezelschap, zullen klanten recht hebben op een volledige terugbetaling van het betaalde bedrag, tenzij anders overeengekomen.

c. Klanten die een voorstelling of workshop willen annuleren, dienen dit schriftelijk te doen voor aanvang. Restituties zijn afhankelijk van het annuleringsbeleid van het Gezelschap op dat moment.

5. Gevoelige Thema’s

a. Het Gezelschap kan voorstellingen en workshops produceren die gevoelige thema’s en onderwerpen bevatten. Hoewel de specifieke onderwerpen vooraf niet bekend zullen zijn, worden bezoekers vooraf gewaarschuwd dat de producties mogelijk inhoud bevatten die als gevoelig kan worden ervaren.

b. Het Gezelschap streeft ernaar om gevoelige onderwerpen op een respectvolle en verantwoorde manier te behandelen. Feedback van het publiek wordt op prijs gesteld om de kwaliteit en effectiviteit van onze producties te verbeteren.

6. Aansprakelijkheid

a. Het Gezelschap is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van haar diensten of deelname aan haar activiteiten, inclusief schade die voortvloeit uit de gevoelige thema’s die in de voorstellingen en workshops worden behandeld.

b. Het Gezelschap is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel, verlies, diefstal, of schade aan eigendommen van klanten of derden tijdens voorstellingen, workshops, of andere evenementen.

7. Toepasselijk Recht

In geval van een geschil zullen partijen zich inspannen om het geschil in onderling overleg op te lossen voordat juridische stappen worden ondernomen.

Door gebruik te maken van de diensten van Theatergroep Secrets of the Night stemt u in met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en de meest recente versie zal beschikbaar zijn op de website van het Gezelschap.

Door het kopen van een ticket voor een evenement van Theatergroep Secrets of the Night erkent u dat u de algemene voorwaarden en het annuleringsbeleid hebt gelezen, begrepen en aanvaardt.